Fertilizer

Test

RM1.00

Micropur TDCA Sprayer

Micropur TDCA Sprayer

RM535.00

Samurai CDA Sprayer

Samurai CDA Sprayer

RM45.00
RM50.00

Grofas Foliar Fertilizer

Grofas Yellow

RM26.00

Grofas Foliar Fertilizer

Grofas Red

RM28.00

Grofas Foliar Fertilizer

Grofas Green

RM28.00

Grofas Foliar Fertilizer

Grofas Blue

RM28.00

Grofas Durian Foliar Fertilizer

Sub -N

RM35.00

Grofas Durian Foliar Fertilizer

Keto-B

RM40.00

Grofas Durian Foliar Fertilizer

Grofas Prema

RM30.00

Grofas Durian Foliar Fertilizer

Grofas Jujina

RM45.00

Grofas Chloride Free Fertilizer

G Purple King

RM110.00

Grofas Chloride Free Fertilizer

G Green King

RM90.00
RM4.50
RM6.50

Grofas Polysulphate Fertilizer

Grofas Polysulphate

RM15.00

Hydromate

Hydromate

RM75.00